Stikkord

, ,

Kommune-Norge fortsetter å skremme meg. For en gang skyld fremstår en annen kommune som verre enn Narvik. Det er Narviks erkerival Harstad, en naboby med litt flere innbyggere, som gjør meg veldig opprørt denne gangen. En av grunnene til at jeg bestemte meg for å starte denne bloggen, var for at andre skulle slippe å gå gjennom det samme som meg og min bror.

I Harstad har de laget et prinsipielt vedtak på at ingen av deres innbyggere skal få helse- og omsorgshjelp utenfor kommunens grenser. Her er saken i Harstad Tidene:

Faksimile Harstad Tidene 28.11.2012

Når jeg og min bror har hatt møter med lederne for omsorgsavdelinga her i Narvik, har de hver gang argumentet med «tenk på at mange andre har det verre enn dere». Selv syns jeg det er helt latterlig å bruke det som et argument for at vi skal slutte å påpeke mangler ved tjenesten. Jenk dere. Tenk på de som lider mer enn dere! Med andre ord, fordi kommunen underbemanner enkelte steder, eller i noen tilfeller begår grove lovbrudd mot mine medborgere, burde vi ti stille?

Jeg har ikke blogget så mye om våre opplevelser i det siste. Dette for å gi min egen kommune arbeidsro nå som vi ser ut til å være på oppløpssiden i BPA saken. Jeg velger i mellomtiden å ta kampen for noen som har det verre enn meg. Det til tross for at personen er en «seigmann» (red.anm; narviksleng på en harstadværing). 🙂

Selv om Harstad kommune sier de «skal se på saken», eller som ordføreren sier det: «Men når 20-åringens reise til Spania ikke påfører kommunen ekstra utgifter, ser jeg galskapen i å avslå», så ser jeg både lovbrudd og galskap. La oss først se på litt lovverket.

FOR 2011-12-16 nr 1349: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

I følge kapittel 2. § 8, kan kommunene bare kreve egenandel for praktisk bistand og opplæring.  Personlig stell og egenomsorg er det ulovlig å kreve egenandel for.

Kapittel 2 § 9, sier at egenandelen ikke kan overstige kommunens selvkost, og skal beregnes ut fra brukerens inntekt: «Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue.»

At ordføreren er så barmhjertig at han lar Kim Magne bruke 200.000 av sin egen formue for å dekke lønna til kommunens ansatte er dermed lovstridig! Han skal fortsette å betale samme egenandel som han betaler til vanlig. Kan dere ikke lese lovverk i Harstad? Slutt å utnytt kameraten min!

La oss nå se på mulighetene de har til å nekte Kim Magne å forlate kommunen. Jeg vil nok en gang referere til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Som jeg har sagt før er disse ratifisert av et samlet Storting, og høyesterett har slått fast at både erklæringen og alle tilleggene står over norsk lov. Her fra selve hoved-erklæringen:

Artikkel 3. 
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 13. 
1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Harstad kommune, dere bryter dermed grunnleggende menneskerettigheter. Å nekte Kim Magne helsehjelp utenfor kommunens grenser er ensbetydende med å nekte ham å bevege seg fritt. Ja, jeg vet at det formelle ansvaret ligger i kommunen personen oppholder seg i, men dere vet like godt som meg at det blir umulig å gjennomføre i praksis. Prinsippet om bevegelsesfrihet bør gjelde alle kommunens innbyggere, ikke bare dem som kan ta seg over kommunens grenser på egenhånd. Det må i tillegg anses som dobbel straff når dere legger ytterlige begrensninger på en ung mann, som daglig fratas sin bevegelsfrihet gjennom samfunnets mange fysiske hindringer. Skjerp dere! Jeg ber dere straks fjerne dette prinsipielle vedtaket fra kommunens regelverk. Hvis dette ikke skjer, vil jeg på vegne av alle berørte parter lever en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. I dette landet er det likhet for loven. Om parten blir rammet indirekte har ingen betydning. Jeg vil også se på mulighetene til å anmelde dere for brudd på menneskerettighetene.

Med hilsen

Øyvind Hansen,

Narvik

Ps! Neste gang jeg skal på shopping i Harstad, forventer jeg at kommunens hjemmesykepleiere venter på meg rett over Tjeldsundbrua.